Vedtægter

Navn og hjemsted

§ 1

Foreningens navn er Viadukthallen Filskov Kultur- og Aktivitetshus. (Herefter Viadukthallen) Dens hjemsted er Filskov

Formål

§ 2

Foreningens formål er at drive hallen og kultur- og aktivitetshus i Filskov på en ikke-kommerciel måde og tilgodeser ikke enkeltpersoner, således at der skabes mulighed for udøvelse af alle former for idræts- og kulturelle aktiviteter, til idrættens og kulturens fremme i Filskov Sogn.

Viadukthallen skal danne ramme om idrætslige og kulturelle foranstaltninger, der er af betydning for borgerne i Filskov Sogn omkring fritidsbeskæftigelse og fritidsinteresse.

Bestyrelsen afgør om en aktivitet er i overensstemmelse med Viadukthallens formål.

Kapitalforhold

§ 3

Bestyrelsen søger den til Viadukthallens drift nødvendige kapital tilvejebragt, dels ved offentlige midler dels ved lejeindtægter fra foreninger, kontingenter fra foreninger samt ved udlejning. Der kan ligeledes ansøges fonde, organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og enkeltpersoner om kapital til driften eller til nyanskaffelser i Viadukthallen.

Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå overenskomst vedrørende brug af hallen, herunder lejebeløb med videre. Omkring udlejning til foreninger der er omfattet af Folkeoplysningsloven, tages der udgangspunkt i vejledning omkring lejebeløb fra Billund Byråd.

Evt. overskud anvendes udelukkende til at sikre hallens fortsatte drift.

Ledelse

§ 4

Viadukthallen ledes af en bestyrelse bestående af valgte brugere der vælges på generalforsamlingen.

Brugerne defineres som personer over 18 år der regelmæssigt har sin gang i hallen/gør brug af hallens faciliteter og er bosiddende i Filskov Sogn.

Øverste myndighed i foreningen er generalforsamlingen. Bestyrelsen vedtager ordensregler for Viadukthallens brug.

Generalforsamlingen

§ 5

a.

Der afholdes generalforsamling hvert år i marts/april. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 14 dages varsel ved opslag bl.a. på Viadukthallens hjemmeside. I forbindelse med opslaget oplyses dagsordenen. Regnskabet med kommende års budget kan rekvireres hos formanden eller kassereren.

Dagsorden:

1.​Valg af dirigent

2.​Valg af protokolfører og stemmetæller

3.​Formandens beretning.

4.​Regnskab og budget ved kassereren

5.​Indkomne forslag

6.​Valg af medlemmer til bestyrelsen (2 år)

7.​Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (2 år)

8.​Evt.

De fremmødte brugere er beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte. Alle fremmødte har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved generalforsamlingen føres en autoriseret protokol,

der efter hvert møde underskrives af dirigenten og formanden, subsidiært næstformanden og/eller et af de øvrige medlemmer.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden for bestyrelsen i hænde senest 5 dage før mødet.

b.

Hvis formanden for bestyrelsen, eller mindst 25 brugere skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom, kan der til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal mindst ske med 14 dages varsel. Dagsorden med de punkter der ønskes behandlet medsendes. Foretages indkaldelsen af bestyrelsens medlemmer, orienteres formanden skriftligt, med samme varsel.

Bestyrelsen

§ 6

Brugerne vælger en bestyrelse, der varetager Viadukthallens drift, udlejning, vedligeholdelse og godkender priser, overenskomster m.v. . Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. Bestyrelsen, konstituerer herefter sig selv med formand, næstformand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens 3 medlemmer afgår i ulige år, 4 medlemmer afgår i lige år. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 2 år. Suppleanterne afgår på skift. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til specifikke opgaver efter behov.

​​

Bestyrelsesmøder

§ 7

Bestyrelsen afholder møder, når formanden eller mindst 3 medlemmer forlanger dette. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, og til gyldig beslutning kræves almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres ved hvert møde autoriseret protokol, som underskrives af alle tilstedeværende medlemmer.

Daglig ledelse

§ 8

Bestyrelsen kan ansætte fornødent personale.

Regnskab

§ 9

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status med en klar tilkendegivelse af foreningens drift. Bestyrelsen skal i øvrigt til enhver tid have adgang til samtlige bilag vedrørende regnskabet. Bestyrelsen kan antage lønnet kasserer og regnskabsmæssig assistance.

Ingen af bestyrelsesmedlemmerne hæfter for de af foreningens indgåede økonomiske forpligtigelser.

Revision

§ 10

Regnskabet skal revideres af en godkendt revisor (som minimum ”Registreret revisor”) og som kan godkendes af Billund Byråd.

Tegningsret

§ 11

Viadukthallen tegnes ved salg og pantsætning af hele bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for tegningsret for formand og kasserer og for indestående bankkonti. Lånoptagelse skal godkendes af Billund Byråd.

Vedtægtsændring

§ 12

Ændringer eller tilføjelser til nærværende vedtægter kan kun ske såfremt 75 % af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor, eller ændringen vedtages ved almindelig stemmeflertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Billund Byråd.

Likvidation

§ 13

Ved evt. likvidation af foreningen anvendes dennes midler til betaling af gæld. Er der herefter midler i behold, anvendes disse i samråd med de valgte bestyrelsesmedlemmer til fremme af institutionens formål, til sociale, sportslige eller kulturelle formål i Filskov Sogn. Ændring af anvendelse af Viadukthallen skal godkendes af Billund Byråd.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 17/6 2020

Facebook

Kontakt os i dag

Viadukthallen

CVR: 94866553

Kontakt os

Blåhøjvej 10, 7200 Grindsted​

Telefon i hallens café:30 50 22 16 

Halbestyrer Mette Nicolajsen: 29 70 03 61

 E-mail: info@viadukthallen.dk

OBS - for booking kontakt Mette Nicolajsen 

på tlf. 29 70 03 61