Vedtægter

Navn og hjemsted

§ 1

Foreningens navn er Viadukthallen Filskov Kultur- og Aktivitetshus. (Herefter Viadukthallen) Dens hjemsted er Filskov

Formål

§ 2

Foreningens formål er at drive hallen og kultur- og aktivitetshus i Filskov på en ikke-kommerciel måde og tilgodeser ikke enkeltpersoner, således at der skabes mulighed for udøvelse af alle former for idræts- og kulturelle aktiviteter, til idrættens og kulturens fremme i Filskov Sogn.

Viadukthallen skal danne ramme om idrætslige og kulturelle foranstaltninger, der er af betydning for borgerne i Filskov Sogn omkring fritidsbeskæftigelse og fritidsinteresse.

Bestyrelsen afgør om en aktivitet er i overensstemmelse med Viadukthallens formål.

Kapitalforhold

§ 3

Bestyrelsen søger den til Viadukthallens drift nødvendige kapital tilvejebragt, dels ved offentlige midler dels ved lejeindtægter fra foreninger, kontingenter fra foreninger samt ved udlejning. Der kan ligeledes ansøges fonde, organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og enkeltpersoner om kapital til driften eller til nyanskaffelser i Viadukthallen.

Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå overenskomst vedrørende brug af hallen, herunder lejebeløb med videre. Omkring udlejning til foreninger der er omfattet af Folkeoplysningsloven, tages der udgangspunkt i vejledning omkring lejebeløb fra Billund Byråd.

Evt. overskud anvendes udelukkende til at sikre hallens fortsatte drift.

Ledelse

§ 4

Viadukthallen ledes af en bestyrelse bestående af repræsentanter fra de nedenstående foreninger. Øverste myndighed i foreningen er generalforsamlingen. Interesseorganisationer og nye foreninger der ønsker repræsentation i repræsentantskabet, skal være hjemhørende i Filskov Sogn. Nye foreninger kan optages efter godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Regler for optagelse af nye foreninger i repræsentantskabet for Viadukthallen, skitseres hvert år i udgaven for 4. kvartal i INFO, eller i dagspressen, samt ved opslag i Viadukthallen. Nye interesserede skal ansøge inden 31.12. om optagelse i repræsentantskabet til bestyrelsen

Følgende foreninger vælger hver 2 medlemmer til repræsentantskabet:

Filskov Antenneforening

Filskov Billardklub

Filskov FDF

Filskov Lokalhistoriske Arkiv

Viadukthallens Venner

Filskov Friskole og børnehave

Filskov Idrætsforening

Filskov Jagtforening

Filskov Pensionistforening

Filskov Venstrevælgerforening

Billund Byråd kan udpege en repræsentant

Ovennævnte foreninger fastsætter selv tidspunkt for valg samt valgperiode, men skal ved nyvalg meddele dette til formanden for bestyrelsen for Viadukthallen, der hvert år i forbindelse med indkaldelse til den ordinære generalforsamling udsender en liste over repræsentantskabets medlemmer. Medlemmerne indkaldes direkte pr. brev, med kopi til foreningernes formænd, samt ved opslag i Viadukthallen.

Bestyrelsen vedtager ordensregler for Viadukthallens brug.

Formand og næstformand i bestyrelsen er fødte formænd for repræsentantskabet.

Det forventes at foreningernes valgte repræsentanter er villige til at indtræde i bestyrelsen

Generalforsamlingen

§ 5

a.

Der afholdes generalforsamling hvert år i marts/april. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 14 dages varsel. Sammen med indkaldelsen, udsendes dagsordenen og regnskabet med kommende års budget.

Er den valgte repræsentant forhindret i at fremmøde, kan foreningens formand udpege en suppleant som repræsentant. Denne skal senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes give repræsentantskabets formand besked herom.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af protokolfører og stemmetæller
  3. Formandens beretning.
  4. Regnskab og budget ved kassereren
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (2 år)
  7. Valg suppleant til bestyrelsen (2 år)
  8. Evt.

Dirigenten sammenholder (evt. ved navneopråb) listen over repræsentantskabets medlemmer med fremmødte, ved generalforsamlingens begyndelse. Ved afvigelser afklares disse inden mødet påbegyndes.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved generalforsamlingen føres en autoriseret protokol,

der efter hvert møde underskrives af dirigenten og formanden, subsidiært næstformanden og/eller et af de øvrige medlemmer.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden for repræsentantskabet i hænde senest 5 dage før mødet.

b.

Formanden for repræsentantskabet eller mindst en fjerdedel af repræsentantskabets medlemmer, kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal mindst ske med 14 dages varsel. Dagsorden med de punkter der ønskes behandlet medsendes. Foretages indkaldelse af repræsentantskabets medlemmer, orienteres formanden for repræsentantskabet skriftligt, med samme varsel.

Bestyrelsen

§ 6

Repræsentantskabet vælger af dets midte en bestyrelse, der varetager Viadukthallens drift, udlejning, vedligeholdelse og godkender priser, overenskomster m.v. . Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter

Repræsentantskabet vælger for en 2-årig periode 7 medlemmer til bestyrelsen, der herefter konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens 3 medlemmer afgår i ulige år, 4 medlemmer afgår i lige år. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 2 år. Suppleanterne afgår på skift. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til specifikke opgaver efter behov.

Vælger et medlem af bestyrelsen at udtræde, udtræder denne samtidig af repræsentantskabet.

Bestyrelsesmøder

§ 7

Bestyrelsen afholder møder, når formanden eller mindst 3 medlemmer forlanger dette. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, og til gyldig beslutning kræves almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres ved hvert møde autoriseret protokol, som underskrives af alle tilstedeværende medlemmer.

Daglig ledelse

§ 8

Bestyrelsen kan ansætte fornødent personale.

Regnskab

§ 9

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status med en klar tilkendegivelse af foreningens drift. Bestyrelsen skal i øvrigt til enhver tid have adgang til samtlige bilag vedrørende regnskabet. Bestyrelsen kan antage lønnet kasserer og regnskabsmæssig assistance.

Ingen af bestyrelsesmedlemmerne eller repræsentantskabet hæfter for de af foreningens indgåede økonomiske forpligtigelser.

Revision

§ 10

Regnskabet skal revideres af en godkendt revisor (som minimum ”Registreret revisor”) og som kan godkendes af Billund Byråd.

Tegningsret

§ 11

Viadukthallen tegnes ved salg og pantsætning af hele bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for tegningsret for formand og kasserer og for indestående bankkonti. Lånoptagelse skal godkendes af Billund Byråd.

Vedtægtsændring

§ 12

Ændringer eller tilføjelser til nærværende vedtægter kan kun ske såfremt 75 % af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer stemmer herfor, eller ændringen vedtages ved almindelig stemmeflertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Billund Byråd.

Likvidation

§ 13

Ved evt. likvidation af foreningen anvendes dennes midler til betaling af gæld. Er der herefter midler i behold, anvendes disse i samråd med de valgte repræsentantskabsmedlemmer til fremme af institutionens formål, til sociale, sportslige eller kulturelle formål i Filskov Sogn. Ændring af anvendelse af Viadukthallen skal godkendes af Billund Byråd.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 16.09.2013

Seneste nyt

Opfriskning af hjemmesiden
Vi har fået lavet en lille opfriskning af hjemmesiden.
Læs hele nyheden
Nyhedsmodul
Fremover vil i kunne se alle vores nyheder fra Viadukthallen lige her i højreside
Læs hele nyheden

Kontakt os i dag

Viadukthallen

CVR: 94866553

Kontakt os

Blåhøjvej 10, 7200 Grindsted​

Telefon i hallens cafeteria: 30 50 21 53 - E-mail: info@viadukthallen.dk

OBS - for booking kontakt Bo Henriksen på tlf. 30 22 45 87

Viadukthallen Filskov Kultur- og Aktivitetshus

Blåhøjvej 10,

7200 Grindsted